SEO : วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

labor_day_2013-1410006-hp

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันแรงงานแห่งชาติ ประจำประเทศไทย

800px-1900s_Toronto_LabourDay_Paradeในประเทศยุโรป เรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” (May Day) ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/วันแรงงาน