Recommend : SIPA ในหัวข้อเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมสัมนากับ SIPA ในหัวข้อเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอสรุปข้อความสำคัญ เรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายมาให้อ่านกันดังนี้

ประเภทงานลิขสิทธิ์ มี 9 ประเภท
1. วรรณกรรม (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2. นาฎกรรม
3. ศิลปกรรม
4. โสตทัศนวัสดุ
5. สิ่งบรรทึกเสียง
6. ดนตรีกรรม
7. ภาพยนต์
8. งานแพร่เสียงเพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์

ลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องจดทะเบียน
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แจ้งเพื่อความง่ายในการจัดการในฐานข้อมูลของกรมฯ ไม่มีผลในทางดีขึ้นหรือเลวลงในทางกฏหมาย

ลักษณะการสร้างสรค์งาน vs. ลิขสิทธิ์

 • สร้างสรรค์โดยอิสระ >> ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสรรค์
 • สร้างสรรค์ในฐานะลูกจ้าง >> ลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้าง
 • สร้างสรรค์ในฐานะผู้รับจ้าง >> ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง
 • สร้างสรรค์ภายใต้การจ้าง/คำสั่ง/ควบคุม ของหน่วยงานรัฐ >> ลิขสิทธิ์เป็นของหน่วยงานของรัฐ

ความรู้เรื่องอายุการคุ้มครอง Software

 • ซอฟแวร์สร้างสรรค์โดยบุคคลธรรมดา คุ้มครองตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี
 • ซอฟแวร์สร้างสรรค์โดยนิติบุคคล (การใช่นามแฝงถือเป็นนิติบุคคล) คุ้มครอง 50 ปี หลังจากสร้างสรรค์หรือโฆษณาครั้งแรก

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
1. ไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของ
2. ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฏหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
3. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร เช่น

 • การศึกษาวิจัย
 • ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสำเนา
 • ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยรับรู้ความเป็นเจ้าของ
 • เสนอรายงานข่าว โดยรับรู้ความเป็นเจ้าของ
 • ทำสำเนาในจำนวนที่สมควรเพื่อบำรุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย

บทกำหนดโทษ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

 • ทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนาซอฟแวร์ ปรับ 20,000 – 200,000 บาท
 • กระทำเพื่อการค้า จำคุก 6 เดือนถึง 4 ปี หรือ ปรับ 100,000 บาท – 800,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

การลดความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

 1. ซื้อซอฟต์แวร์จากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้
 2. ดูแลบริหารจัดการตรวจตราการใช้ซอฟแวร์ภายในองค์กรเป็นประจำสม่ำเสมอ
 3. สื่อนโยบายในการป้องกันปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้แก่พนักงานในองค์กรณ์ทุกระดับชั้น
 4. ใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก เช่น Opensource Software

เพื่อนคนไหนมีคำถามหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์ก็ลองโพสคำถามไว้นะครับ …