Cloud Computing คืออะไร

Cloud Computing คืออะไร

Cloud Computing คืออะไร

Cloud Computing คือการใช้ Cloud Technology ในลักษณะของการนำเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อการทำงานพร้อมๆ กัน เกิดเป็นการประมวลผลขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมฆที่มีไอน้ำมารวมตัวกัน เมื่อมีการประมวลผล Cloud จะช่วยกันประมวลผลตามขั้นตอนจนเสร็จ หากเกิดความผิดพลาดกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงาน เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เครื่องเซิร์ฟเวอร์ อีกเครื่องหนึ่งก็จะทำหน้าที่ทำงานแทนจนงานนั้น เสร็จไปได้ด้วยดี ทำให้การทำงานบน Cloud นั้นมีความสมบูรณ์และเสถียรมากขึ้น

Cloud Technology แบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามการใช้งานคือ

1. Infrastructure as a Service (IaaS) คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ สตอเรจ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซชั่น (virtualization) ซึ่งทำให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้แบบไดนามิก เช่น การเพิ่มหรือลดขนาดของซีพียู ฮาร์ดดิสก์ แรมของเครื่องเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

2. Platform as a service (PaaS) คือ บริการด้านแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานของฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และ แอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถปรับความต้องการตามการใช้งานและสามารถจัดการได้เอง

3. Software as a service (SaaS) คือ การให้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบของบริการผ่านเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์แพคเกจและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อมาติดตั้งใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์สำเร็จรูป ระบบอีเมลล์ (E-mail) ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น

ที่มา : http://www.chaiyohosting.com/cloud-hosting/