News : Wing บริษัทพัฒนาโดรนเครือ Alphabet ได้รับอนุมัติจาก FAA ให้ทำการขนส่งเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ

Wing บริษัทพัฒนาโดรนภายใต้เครือ Alphabet ที่แยกออกมาจาก X ได้รับอนุมัติจาก FAA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบินของสหรัฐฯ ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในเชิงพาณิชย์แล้ว

การอนุมัติ Wing ให้สามารถขนส่งสินค้าทางอากาศได้นั้น เนื่องมาจากบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสายการบินอย่างเต็มตัวแล้ว ซึ่งปัจจุบัน FAA ไม่อนุญาตให้โดรนบินออกไปนอกสายตา ส่วนการควบคุมแบบอัตโนมัติปัจจุบันที่ FAA อนุญาตนี้ยังเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถเก็บเงินจากการให้บริการได้

ดังนั้นการที่ Wing ได้รับอนุมัติเป็นเหมือนสายการบิน หมายความว่าทางบริษัทได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ทั้งมีคู่มือความปลอดภัย และมีการฝึกอบรมเป็นประจำ

หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว Wing ก็สามารถให้บริการขนส่งได้ทันที โดยเริ่มแรกที่ Virginia ในเดือนหน้า โดย Wing วางแผนจะส่งสินค้าจากร้านค้าท้องถิ่นไปยังชุมชนที่ห่างไกลใน Blacksburg และ Christiansburg

นอกจาก FAA แล้ว ก่อนหน้านี้ Wing ก็ได้รับอนุมัติจาก CASA หน่วยงานด้านการบินของออสเตรเลียมาแล้ว ทำให้ Wing สามารถขนส่งสินค้ากับบ้านกว่า 100 หลังใน Canberra ได้หลังจากที่ทดสอบกับการขนส่ง 3,000 ครั้งมาเป็นเวลา 18 เดือน

ที่มา : https://www.blognone.com/node/109340