เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การส่งผ่าน การสื่อสารสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ รวมถึงการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมด้านสารสเทศ และการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

1.เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
2.ตรวจสอบความถูกต้องได้
3.สามารถเปรียบเทียบได้
4.แสดงเป็นจํานวนได้
5.สามารถเข้าใจได้
6.ถูกต้องเชื่อถือได้
7.สมบูรณ์ครบถ้วน
8.ทันเวลา